Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie Kresy - Starsze Newsy

Newsy

Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Katowicki Klub Miłośników Historii i Kultury Lwowa 

Sprawozdanie z działalności w 2017 roku


Klub powstał na zebraniu w Muzeum Historii Katowic w dniu 24 stycznia 2017 roku, po czym w dniu 2 lutego 2017 na podstawie uchwały nr 3 Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Polakom na Wschodzie Kresy w Krakowie został powołany jako zamiejscowy klub Stowarzyszenia.

Do klubu zostało przyjętych, to jest wypełniło Deklarację i opłaciło składkę członkowską za 2017 rok 17 osób- w tym 1 uczennica; deklarację wypełniło, lecz składki nie opłaciło – 3 osoby (sympatycy Klubu), 1 osoba (p. Danuta Skalska) otrzymała legitymację Członka Honorowego Klubu. Składkę za rok 2018 do chwili obecnej opłaciło 12 osób.

Prezesem Klubu został Antoni Wilgusiewicz; Beata Zięba, którą wybrano Sekretarzem Klubu członkostwa i obowiązków Sekretarza nie podjęła, a obowiązki z tym związane tymczasowo wypełnia Prezes Klubu.

Na podstawie porozumienia podpisanego z Katowickim Centrum Organizacji Pozarządowych Klub uzyskał prawo do korzystania z adresu rejestrowego oraz z lokalu przy ulicy Kopernika 14 w Katowicach dla celów organizacyjnych. Tam też odbywają się dyżury Prezesa Klubu, podczas których załatwiane są bieżące sprawy związane z jego działalnością ( co drugi wtorek w godzinach 16-17.30)

Prezes Klubu wziął udział w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia w dniu 22 marca ub. r. w Krakowie; w terminie odprowadzono należne składki, a także przesyłano na bieżąco informacje o działalności Klubu. Utrzymywane są kontakty telefoniczne, a także osobiste w sprawach organizacyjnych.
Obecnie Klub uzyskał swoje logo, oparte na pracy plastycznej uczennicy, która zwyciężyła w konkursie ogłoszonym przez Klub w grudniu ub.r. Jego użytkowanie powinno zwiększyć rozpoznawalność Klubu i uatrakcyjnić podejmowane  przezeń inicjatywy.

Wśród form działalności Klubu należy wymienić:
-prelekcje na tematy lwowskie i kresowe, wygłaszane głównie przez Prezesa Klubu na terenie Katowic i sąsiednich miast dla różnych środowisk, poczynając od młodzieży szkolnej poprzez Uniwersytet III Wieku aż po osadzonych w aresztach śledczych w Zabrzu i Sosnowcu.
-prelekcje wygłaszane przez zaproszonych gości, m.in. prof. Stanisława Nicieję.
-udział czynny i bierny w konferencjach na tematy kresowe, m.in. w Gliwicach i Bytomiu
- artykuły prasowe m. in. w Semper fidelis i Polsce Niepodległej, a także udział w audycjach Lwowska Fala Radia Katowice
-organizację wystawy obrazów Barwy dawnego Lwowa i związanych z nią spotkań popularyzujących historię i zabytki Lwowa w Katowicach i Zabrzu (planuje się dalsze pokazy wystawy, m.in. w Baborowie, skupisku Kresowian na Opolszczyźnie), a także wystawy fotografii międzywojennego Lwowa autorstwa Adama Lenkiewicza.
 -działalność wśród młodzieży szkolnej, m.in. konkurs piosenki lwowskiej we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury w Katowicach ( w kwietniu planuje się drugą edycję konkursu), a także popularyzację gry planszowej Semper Fidelis (planujemy rozegranie turnieju z okazji 100-nej rocznicy Obrony Lwowa)

Klub i jego członkowie uczestniczą w różnego rodzaju uroczystościach kresowych i patriotycznych, odwiedzają groby lwowian i kresowian (m. in. słynnego piłkarza Pogoni Lwów Spirydiona Albańskiego), biorą udział w akcjach charytatywnych na rzecz Polaków na Kresach.

Wydatki Klubu pokrywane są ze składek i drobnych darowizn. Z Instytucji Kultury Miasto Ogrodów pozyskano dotację w wysokości 2850 zł, za którą zorganizowano imprezę Święta u Kresowian z udziałem znanego szeroko Chóru Echo Kresów z Kędzierzyna Koźla.

Należy też dodać, że Prezes Klubu został powołany jako reprezentant środowisk kresowych województwa śląskiego w skład Komitetu Ochrony Pamięci Walki i Mę-czeństwa przy Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach na kadencję 2017-2021, gdzie pełni funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Historycznej. 16 listopada ub. r. odbyła się sesja wyjazdowa w Bytomiu Komisji ds. upamiętnień K O P W i M w Katowicach, poświęcona upamiętnieniom kresowian, którą zorganizował i prowadził Prezes Klubu. Podobna sesja planowana jest w Zabrzu w miesiącu czerwcu b.r..

W dniach 12-15 czerwca nasz Klub przy pomocy Stowarzyszenia Kresy planuje wycieczkę do Lwowa i okolic, podczas której weźmiemy udział w tradycyjnym odpuście ku czci św. Antoniego w kościele Jego imienia na Łyczakowie z udziałem wielu miejscowych Polaków. Pragniemy także włączyć się w towarzyszącą jej akcję charytatywną.

Katowice-Kraków 28 marca 2018 r.                               Prezes KKMHiKL
                                                                                 Antoni Wilgusiewicz
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

28 marca 2018


Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Polakom na Wschodzie "Kresy" serdecznie zaprasza na tegoroczne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (sprawozdawcze), które odbędzie się w dniu 28 marca 2018 r. (środa) o godzinie:
16:10 - I termin
16:30 - II termin

Zebranie odbędzie się w budynku NSZZ Solidarność w Krakowie przy Placu Szczepańskim 5 (IV piętro).

Program zebrania:

 1. Powitanie Członków Stowarzyszenia przez Prezesa Karola Chudobę i wybrór przewodniczącego.

 2. Przedstawienie programu zebrania.

 3. Wybór protokolanta zebrania.

 4. Powołanie Komisji Mandatowej, Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.

 5. Stwierdzenie zdolności Walnego Zebrania do podejmowania uchwał

 6. Odczytanie protokółu z Walnego Zebrania z 2017 r.

 7. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności KRESOW za 2017 r.

 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2017 r.

 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

 10. Dyskusja nad sprawozdaniami.

 11. Podjęcie uchwał w sprawie:

Przyjęcia Sprawozdania merytorycznego.

Przyjęcia Sprawozdania finansowego.

Przyjęcia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

Udzielenie absolutorium Zarządowi

 1. Przedstawienie planu pracy Stowarzyszenia na 2018 r.

 2. Dyskusja nad programem działania Stowarzyszenia w 2018 r. kierunkami działania, problemami.

13. Informacja o działalności Koła z Katowic.

14. Wolne wnioski.

15. Zakończenie zebrania.

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAN WYJAZDÓW CHARYTATYWNYCH

NA ROK 2018


 „KRESY” Plan wyjazdów charytatywnych  w roku 2018

 

 

data

dni

kraj

km

Trasa

cena

I

30.04-03.05.2018

4

Ukraina _ Lwów

770

Kraków -  Janów - Żółkiew – Krechów -Lwów –Zadwórze –Kraków 

 

600 zł

II

28.04-05.05. 2018

7

Ukraina Mołdawia

Naddniestrze Rumunia

2230

Kraków –Lwów - Stanisławów-Czerniowce-Riscani-Soroca-Bielce-Kiszyniów-winne piwnice Mołdawii -  Braszov- Sigishoara – Tirgu Mures- przez Wę gry -  Słowację – Kraków

 

550 zł

250 E

III

21-24.05.2018

4

Litwa - Wilno

 

Kraków- Wilno –Troki - Kowno-– Suwałki – Kraków

 

1000 zł

IV

01- 06.06.2018

7

Białoruś

Śladami Mickiewicza i Kościuszki

2211

Kraków–Supraśl - Grodno- St.Wasiliszki – Lida -Nowogródek – Zaosie -  Nieśwież – Mir – Mińsk –Baranowicze - Pińsk– Bereza Kartuska – Kobryń - Brześć-Kodeń-Kraków 

 

1450 zł

 

 

V

12-15.06.2018

4

Ukraina _ Lwów

770

Kraków -  Janów - Żółkiew – Krechów -Lwów –Zadwórze –Kraków

 

600 zł

VI

 

23-28.06.2018

6

Ukraina Podole

1800

Kraków  Lwów- Krzemieniec -Podkamień -  Poczajów- Zbaraż - Buczacz- Kamieniec Podolski- Chocim- Kołomyja-  Stanisławów- Kraków

 

1000 zł

 

VII

04-10.08.2018

7

Białoruś – Jezioro Narocz

2169

Kraków- Grodno- Lida- Iwie- Smorgonie- Wklejka- Miadzioł –Jezioro Narocz- Postawy- Brasław- Szarkowsczyzna – Głębokie- Dokszyce- Budsław- Mołodeczno- Mińsk- Baranowicze- Brześć – Kraków

 

1400 zł

VIII

01-08.09.2018

8

Ukraina/ Wołyń

z Kijowem/

2390

Kraków – Chełm – Włodzimierz Wołyński – Łuck- Klewań- Ołyka – Ostróg –Międzyrzecz Ostrowski- Korzec –Zytomierz- Berdyczów-Kijów –Kaniów – Korsuń- Biała  cerkiew – Humań –Tulczyn-Winnica – Latyczów-Międzybóż – Zbaraż – Wiśniowiec – Krzemieniec   - Kraków

 

1600 zł

IX

08-14.09.2018

7

Ukraina Hucul-         szczyzna

1560

Kraków – Drohobycz – Jaremcze - Przełęcz -Tatarska-Worochta- Howerla  -Wierchowina- Kosów-Kuty – Kołomyja- Stanisławów-Truskawiec- Lwów- Kraków

 

1100 zł

X

15– 19.09.2018

5

Litwa – Wilno - Szawle

1860

Kraków- Wilno-Troki-Kowno- Szydłów- Szawle – Kiejdany – Suwałki – Kraków

 

1150 zł

 

Kontakt : kresykrakow@gmail.com , tel/fax 12 432 3300,  608 520 405;  692 408 998;    502 513 912;   

 

 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Opłatek Kresowy 2018

21 stycznia 2018


W niedzielę 21 stycznia 2018 roku członkowie, sympatycy i darczyńcy Stowarzyszenia KRESY (w sumie prawie 60 osob, pomimo niesprzyjającej zimowej aury) zebrali się się w gościnnych,  jak zwykle, progach Domu Polonii, aby spotkać i podzielić się , już po raz 23, opłatkiem.

Opłatki poświęcił, modlitwie przewodniczył i słowo wygłosił Ksiądz z Parafii Mariackiej a następnie wszyscy składali sobie życzenia. Prezes KRESOW Karol Chudoba przypomniał okoliczności powstania Stowarzyszenia i wspomniał o bieżącej działalności oraz zaapelował o środki na tę działalność. Anna Bilyk-Mydlarz przybliżyła zebranym dokonania KRESOW w 2017 roku i plany na rok 2018. Tadeusz Jarosz przedstawił bogaty program kresowych wyjazdow charytatywnych na 2018 i zachęcał do uczestnictwa w nich. Spotkanie zostało wzbogacone zostało najnowszą, jak zawsze chwytającą za serce, poezja kresową Danuty Mucharskiej.

Z radością wysłuchano kolęd wzruszająco zagranych przez małą Julię i Krzysztofa z Ogniska Muzycznego z ul. Grunwaldzkiej. Spotkanie uświetniły słodkimi smakołykami, jak zwykle hojnie, cukiernie: Cichowscy, Kameccy, Zaborowscy, Steskal oraz Pawlak.

Dziękujemy Wszystkim uczestnikom spotkania za przybycie oraz Wszystkim, którzy to spotkanie zorganizowali.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaproszenie na spotkanie opłatkowe

21 stycznia 2018, godz. 16.00


Serdecznie zapraszamy na Spotkanie opłatkowe, które odbędzie się w niedzielę 21 stycznia 2018 r. o godz. 16.00 w Domu Polonii (Rynek Główny 14).

Zarząd Stowarzyszenia
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38