Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie Kresy - Starsze Newsy

Newsy

Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Protokół Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

17 marca 2016


Protokół z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Pomocy Polakom na Wschodzie „Kresy” z dn. 17 marca 2016 r. godz. 17-19

Miejsce: Plac Szczepański 5, siedziba „Solidarności Małopolskiej”

I termin: godz. 16,30.                                      II termin: godz. 17,00

Osób obecnych: 28 (lista obecności w załączniku)

1. Prezes „Stowarzyszenia” p. Karol Chudoba powitał członków Stowarzyszenia, którzy zaszczycili swą obecnością niniejsze Walne Zebranie Sprawozdawcze i przypomniał, ze „ Kresy” rozpoczynają dwudziesty pierwszy rok działalności, a w lipcu 2015 r. odbyło się Sympozjum Jubileuszowe podsumowujące dwadzieścia lat istnienia i pracy Stowarzyszenia. Prezes przedstawił ponadto program zebrania (w załączniku).
2. Następnie został odczytany (przez Annę Bilyk) protokół z ostatniego (z 2015 r.) Walnego Zebrania.
3. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za 2015r. przedstawiła, dziękując jednocześnie darczyńcom i sponsorom p. Małgorzata Semkowicz - wiceprezes (w załączeniu).
4. Sprawozdanie finansowe przedstawiła p. Barbara Bielaszka-księgowa Stowarzyszenia (w załączeniu).
5. Prezes podziękował i wyraził wielkie uznanie Księgowej oraz Członkom Zarządu za zaangażowanie i ofiarną pracę w 2015 roku.
6. W dyskusji nad sprawozdaniami  pytano (p. Z. Parocki) o: 
a) całkowite koszta działalności „Kresów" (wkład własny Stowarzyszenia oraz kwoty uzyskane dzięki projektom z NSZ i MEN) w 2015 r.; odpowiedz.: 199.794 zlp (w tym koszty na zadania statutowe: 169.014 zlp w tym dotacje MSZ i MEN, inne koszty statutowe: 21.795zl, koszty administracyjne: 8.985 zlp.)
b) a także o koszty wyjazdów charytatywnych (p. M.Sobala); odpowiedz: 12.974 zlp.
c) miesięczne koszty utrzymania Kresow ok.1200 zl - pytano też o miesięczne koszty utrzymania „Kresow” (odpowiedz: około tysiąc zł.) ; 
d) interesowano się także jakie były wpływy z 1% w 2015 r.; odpowiedz: ok. 18.000 zlp.
7. P. A. Franaszek, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, w imieniu własnym i w imieniu p. A. Foryś (p. A. Jaworska- Klinowska, trzeci członek Komisji była nieosiągalna) przedstawił sprawozdanie Komisji odnosząc się zarówno do działalności Stowarzyszenia i Zarządu w sferze merytorycznej jak i finansowej. Z raportu Komisji wynika, że działalność Stowarzyszenia była w 2015 r. zgodna ze statutem, zatem nie wnosi on żadnych zastrzeżeń i składa wniosek o podjęcie uchwał  przyjmujących
sprawozdanie z działalności „Kresow” za 2015 rok. (sprawozdanie Komisji Rewizyjnej w załączeniu).
8. Uczestnicy Walnego Zebrania (będąc w II terminie w wymaganej ilości) podjęli dwie uchwały :
a/ o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego oraz udzieleniu absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia: 17 osób za, 0 przeciw, 6 wstrzymujących się (zarząd);
b/ o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego: 28 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się;
9. W tym punkcie programu Walnego Zebrania p. P. Caban zapoznał zebranych z planem prac Stowarzyszenia na 2016 rok (w załączeniu). 
10. W dyskusji nad powyższym programem pracy Stowarzyszenia zwrócono uwagę (pp. Woźniakowski, Franaszek, Szeglowska, Nurkowska, Jarosz, Chudoba) na potrzebę rozważenia możliwości włączenia się „Kresow” w akcję pomocy uczestnikom Światowych Dni Młodzieży.  W wypowiedziach wyrażano opinię, że Stowarzyszenie nie powinno pozostać obojętne wobec potrzeb SDM. Rozważano możliwość wsparcia finansowego, wykonania ulotki zachęcającej do przyjmowania  młodych Polaków z Kresow, wystosowanie apelu do członków Stowarzyszenia,
aby zechcieli udzielić noclegow przyjezdnej młodzieży. Postanowiono tę kwestię uczynić przedmiotem dyskusji podczas najbliższego zebrania Zarządu (Jarosz, Chudoba).
11. Bieżące problemy Stowarzyszenia przedstawiła A. Bilyk (dokonano weryfikacji członków i ustalono przybliżoną listę aktualnych członków „Kresow”, zachęcano do przekazywania 1% podatku na cele Stowarzyszenia, proszono członków  o zaangażowanie się w bieżące prace i pomoc w czasie kolonii edukacyjnych). P.B.Bielaszka, księgowa zwróciła uwagę na to, ze firmy mogą przekazywać darowiznę  a cele charytatywne, ktorą można odliczyc od podatku nawet do 10% i ze dobrze byłoby to uświadomić znajomym przedsiębiorcom.
12. Nie zgłoszono dodatkowych wolnych wnioskow.
13. Na tym zebranie zakończono.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Wykład pt. "Cztery kroki do zdrowia"

6 kwietnia 2016


Informujemy, że w dniu 6 kwietnia (środa) o godzinie 19.30 w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. św. Marka 6/2c odbędzie się wykład P. Dr Anny Tabor pt. "Cztery Kroki do zdrowia". Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Paczki dla uczniów Szkół Polskich na Litwie

4 marca 2016


W dniu 4 marca br. we współpracy z Lechem Poznań oraz Instytutem im. E. Taylora nasze Stowarzyszenie przekazało kilkadziesiąt kompletów strojów sportowych dla uczniów Szkół Polskich na Litwie: w Mejszagole oraz w Duksztach. Na rzecz Polonii na Litwie przekazana zostałą również odzież używana zgromadzona w trakcie przedświątecznej zbiórki zorganizowanej wśród kibiców Lecha Poznań.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w akcję !

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

WIELKANOC

2016


ZMARTWYCHWSTANIE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Alleluja ,  Jezus  żyje !

Niech  to  Wielkie  Święto  Zmartwychwstania  Pańskiego

będzie  pełne  wiary ,  nadziei  i  miłości ,

niech  da  błogosławieństwo pokoju.

                                                                              KRESY  Kraków

 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48